Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In het kort
Stichting Nieuweweg is er alles aan gelegen om het opslaan van persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. Daarom verzamelen wij geen gegevens bij een bezoek aan onze website. Wij stellen alles in het werk om gegevens van onze abonnementhouders, medewerkers en relaties optimaal te beschermen en niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren. Uitsluitend voor de
verwerking van de financiële administratie delen wij de hoogst noodzakelijke gegevens met ons accountantskantoor en de belastingdienst, nooit met derden. Voor het verwerken van beeldmateriaal vragen wij altijd vooraf uw toestemming. U heeft het recht om persoonlijke gegevens te herzien.

Contactgegevens
www.buurtboerderijnieuweweg.nl
Buurtboerderij Nieuweweg, Nieuweweg 2 2033 DK Haarlem 06 46 05 08 02
Ruben Heineman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Nieuweweg en is te bereiken via het e-mailadres van Buurtboerderij Nieuweweg

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Nieuweweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Tenaamstelling rekeningnummer
– Beeldmateriaal

Beeldmateriaal
Van onze uitvoeringen, lessen en activiteiten kan beeld worden vastgelegd, als naslagwerk voor de leerlingen of ter ondersteuning van een artistiek proces. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Nieuweweg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stichting Nieuweweg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Nieuweweg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nieuweweg) tussen zit.
Stichting Nieuweweg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google suite, een zakelijke cloud dienst voor gegevensopslag, formulieren en documenten. Iedere bevoegde medewerker van Stichting Nieuweweg beschikt hiermee altijd over de meest recente informatie, waardoor snel gecommuniceerd kan worden. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen heeft Stichting Nieuweweg een Amendement Gegevensverwerking met Google Suite afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Nieuweweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verkregen. Wij hanteren voor persoonsgegevens die wij verwerken een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na einde overeenkomst, uitsluitend voor administratieve afhandeling. Banknummer en tenaamstelling dienen wij van rechtswege 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Nieuweweg verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Nieuweweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting Nieuweweg is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door bezoekers zelf of derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Nieuweweg maakt bewust géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nieuweweg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Nieuweweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op. Stichting Nieuweweg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Kan Stichting Nieuweweg dit privacybeleid wijzigen?
Ja, Stichting Nieuweweg behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Via deze website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven.